មេចុងភៅ (Chef)

Urgent Yes
Status Published
Categories Catering / Restaurant
Locations Preah Sihanouk;
Term Full Time
Salary Negotiable
Sex Unlimited
Hiring
Published Date Dec-06-2018
Expired Date Jan-04-2019

Description

- ត្រួតពិនិត្យ ចាត់ចែង និងធ្វើការចំអិនអាហារក្នុងកង់ទីនបុគ្គលិក
- ធានាថាម្ហូបអាហារដែលបានចំអិនគឺមានភាពចំរុះ និងប្រកបដោយគុណភាព
- ប្រតិបត្តិការងារជាមួយផ្នែករដ្ឋបាលអំពីសកម្មភាពគ្រប់គ្រងកង់ទីន និងចំណីអាហារ
- រៀបចំធ្វើផែនការបញ្ជាទិញម្ហូប សំភារះចង្រ្កានបាយ និងតារាងកាលវិភាគអាហារប្រចាំថ្ងៃ
- គ្រប់គ្រងបុគ្គលិកបុគ្គលិកចុងភៅ ធានាអនុវត្តការងារប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព
- អនុវត្តតាមស្តង់ដារអនាម័យ សុវត្ថិភាព និងបរិស្ថាន និងគោលការណ៍វិន័យរបស់ក្រុមហ៊ុន
- ថែរក្សា និងធ្វើតំហែទាំសំភារៈចង្រ្កាន និងកង់ទីនទៅតាមភាពចាំបាច់
- ធ្វើរបាយការណ៍ជាប្រចាំ រាយការណ៍ភ្លាមៗ និងឆ្លើយតបនឹងដំណោះស្រាយៗនានាដែល បានស្នើឡើងដើម្បីធានាថាមុខម្ហូប សកម្មភាពការងារក្នុងចង្រ្កាន ប្រកបទៅដោយទំនួលខុសត្រូវ
- អនុវត្តការងារនានាទៅតាមការចាត់ចែងរបស់ថ្នាក់លើ

Requirement

- កំរិតវប្បធម៌ត្រឹមវិទ្យាល័យឬសិក្សាជំនាញចុងភៅ
- មានបទពិសោធន៍ពី៣ទី៥ឆ្នាំ ក្នុងការចំអិនម្ហួបខ្មែរ អ៊ឺរ៉ុប និងជាតិសាសន៍នានា
- យល់ដឹងពីស្តង់ដារអនាម័យ គុណភាព និងសុវត្ថិភាពអាហារ
- មានចំនេះដឹងភាសាអង់គ្លេសកាន់តែប្រសើរ
- មានអាកប្បកិរិយាការប្រាស្រ័យទាក់ទងល្អ និងទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់
- អាចបំពេញការងារលើសម៉ោងទៅតាមភាពចាំបាច់

Our Company offers attractive salary and fringe benefits for the right candidates who are looking for career development and long-term employment with the Company.
Interested applicants are required to send in their applications together with the CV, and expected salary to the following address:

Preah Sihanouk: Village 2, Kampenh Commune, Steung Hav District, Preah Sihanouk Province.
Tel: 092 447 929 / 016 964 898
Email: adm.hr.kh@leaderenergy.net
Only shortlisted candidates will be notified.

How to Apply

Interest applicants are invited to submit their current CV, and some other necessary information to email provided in contact detail.
Please don't forget to mention that you found this job on Mohasakor.com when sending.

Contact Detail

Company Cambodian Energy Limited.
Contact person HR Department
Phone number 092 44 79 29 /016 964898
Email address adm.hr.kh@leaderenergy.net
Website http://www.leaderenergy.net
Address Village 2, Kampenh Commune, Steung Hav District, Preah Sihanouk Province, Kingdom of Cambodia
Dec-06-2018