ផ្នែកជាងភ្លើង 10 នាក់ ប្រាក់ខែចាប់ពី $250 ឡើងទៅ

Urgent Yes
Status Expired
Categories Technician / Maintenance
Locations Phnom Penh;
Term Full Time
Salary Negotiable
Sex Unlimited
Hiring 10
Published Date Jan-11-2019
Expired Date Jan-20-2019

Description

**​ ផ្នែកជាងភ្លើងចំនួន ១០ រូប
- តម្រូវអោយមានចំណេះដឹងផ្នែកអគ្គីសនី និង/ឬក៏ បទពិសោធន៏ក្នុងការអនុវត្តប្រព័ន្ធភ្លើង និង បណ្តាញអគ្គីសនីជាក់លាក់។ ផ្តល់ជូនប្រាក់ខែ $២៥០+។

Requirement

**​ ផ្នែកជាងភ្លើងចំនួន ១០ រូប
- តម្រូវអោយមានចំណេះដឹងផ្នែកអគ្គីសនី និង/ឬក៏ បទពិសោធន៏ក្នុងការអនុវត្តប្រព័ន្ធភ្លើង និង បណ្តាញអគ្គីសនីជាក់លាក់។ ផ្តល់ជូនប្រាក់ខែ $២៥០+។

How to Apply

Interest applicants are invited to submit their current CV, and some other necessary information to email provided in contact detail.
Please don't forget to mention that you found this job on Mohasakor.com when sending.

Contact Detail

Company Rich Power Electric Co.,Ltd.
Contact person HR & Admin
Phone number 098 84 77 17 / 096 99 24 018
Email address powerfull@online.com.kh
Website
Address No 53,St.1Phlauv Lum,Sandkat Chorm Chao, Khan Porsen Chey ,Phnom Penh Cambodia.
Jan-11-2019